دعای ندبه

برگزاری مراسم دعای ندبه 24 فروردین
برنامه های مسجد چهارده معصوم(ع) در طول هر هفته